hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko dopláca na chyby z Ficovej éry

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prijalo s poľutovaním rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý v Luxemburgu vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku za neplnenie povinností pri ochrane biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v rokoch 2015 – 2019. V rozsudku Súdneho dvora EÚ sa uvádza, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Z povinnosti vykonať posúdenie bola vyňatá tiež náhodná ťažba dreva. Dnešné MŽP sa domnieva, že aj tieto opatrenia uľahčovali neoprávnene ťažby za čias Róberta Fica.

Minister životného prostredia Ján Budaj tvrdí, že: „Od roku 2020 sme presadili reformu ochrany prírody, presadili sme razantnejšie rozhodovanie kompetentných orgánov a získali sme väčšiu podporu nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkov“. Bohužiaľ staré chyby už boli predmetom obvinenia Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom EÚ.

Komisia v žalobe konštatovala, že podiel náhodnej ťažby na celkovom objeme ťažby na Slovensku v roku 2017 bol približne 52 %. To je mimoriadne vysoký podiel. Najväčší úbytok biotopov hlucháňa hôrneho sa zistil v Nízkych Tatrách. V dôsledku tzv. náhodnej ťažby dreva sa v rokoch 2004 až 2015 populácia tohto druhu znížila o 42,5 %.

Schválenie programu starostlivosti o les už nie je možné bez súhlasu štátnych ochranárov. V prípade, že by navrhovaná plánovaná ťažba mohla významne ovplyvniť biotopy v chránených územiach, je potrebné pri návrhu programu starostlivosti posúdenie vplyvov na životné prostredie - podľa zákona o EIA. Ak by tomu tak bolo aj v roku 21015-2019 Slovensko nemuselo byť postihnuté dôsledkami súdnej žaloby.

Po tomto rozhodnutí, že Slovensko v rokoch 2015 až 2019 porušilo záväzky pri ochrane lesa a takisto biotopu hlucháňa hôrneho, bude súd zvažovať, či pristúpi aj k uloženiu pokuty. MŽP dúfa, že opatrenia ktoré sme dosiahli za posledné dva roky, uchránia Slovensko pred uložením tejto finančnej pokuty, ktorá by inak mohla mať značný rozsah. Naposledy bola Slovenská republika pokutovaná za neuzavretie skládky na Považí, čoho dôsledkom bola pokuta 1 mil. eur s príslušenstvom. MŽP dúfa, že zmena, ktorá prišla po voľbách 2020 bude taká hlboká, že sa Slovensku už nikdy neocitne na Súdnom dvore za poškodzovanie prírodného bohatstva.

Od roku 2020 je účinná novela zákona o ochrane prírody, podľa ktorej sa programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, musia vypracovať po dohode so Štátnou ochranou prírody SR. MŽP zároveň pripravuje zonácie národných parkov, pričom návrh zonácie Národného parku Muránska planina je už po procese medzirezortného pripomienkového konania a ambíciou rezortu je uskutočniť tento krok v nadchádzajúcich mesiacoch. NP Muránska planina je jednou z významných lokalít výskytu hlucháňa hôrneho na Slovensku.