hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SIŽP: Inšpekcia vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša

ilustračný obrázok

V pondelok 25. januára sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ustanovenej vo veci šetrenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov. Jedným z opatrení uložených pracovnou skupinou pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinnosť ukončiť vypúšťanie odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska Poša.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) na potoku Kyjov ohlásil dňa 23. januára starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák, ktorý si v obedňajších hodinách všimol výskyt peny na hladine toku. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) okamžite vykonala miestnu obhliadku, na ktorej boli potvrdené prejavy MZV. Kyjovský potok bol pokrytý hustou bielou penou a v jeho okolí sa šíril zápach po chemikáliách. Zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za prítomnosti príslušníkov polície vykonali odber vzoriek vody z vodného toku Kyjov na expertízu v akreditovanom laboratóriu.

Keďže potok Kyjov je napájaný vodami z odkaliska Poša, inšpektori vykonali kontrolu aj na tomto mieste a zistili, že dochádza k vypúšťaniu odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska. Nakoľko z kanalizačnej rúry ústiacej do odkaliska nebolo možné bezpečne odobrať vzorky, inšpektori SIŽP sa presunuli do areálu Chemko Strážske, kde boli odobraté vzorky z objektu tzv. bagrovacej stanice, z ktorej sú odpadové vody prečerpávané do odkaliska Poša. Penenie vôd bolo v tom čase pozorované aj v samotnej bagrovacej stanici.

Prevádzkovateľom bagrovacej stanice ako aj odkaliska Poša je spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá bola v súlade s vodným zákonom identifikovaná ako pôvodca MZV na potoku Kyjov.

Dňa 25. januára bola v súlade s vodným zákonom ustanovená a zvolaná pracovná skupina, ktorej sa pre mimoriadny charakter situácie zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. Pracovná skupina vykonala obhliadku bagrovacej stanice, ktorú prevádzkuje spoločnosť TP2, s.r.o. a objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Chemko Strážske.

V čase obhliadky vykonávanej pracovnou skupinou bolo prečerpávanie odpadových vôd z bagrovacej stanice na odkalisko Poša pre údajnú technickú poruchu zastavené. Prešetrenie MZV pokračovalo obhliadkou objektov ČOV, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekologické služby a.s. Voda na odtoku z akumulačnej nádrže ČOV mala výrazný zápach po „fenoloch“, jasnú zemitú farbu a penila. SIŽP v súčinnosti s pracovníkmi Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov zabezpečila odber bodových vzoriek z viacerých kontrolovaných miest.

SIŽP v rámci ustanovenej pracovnej skupiny zistila, že pôvodca MZV nesleduje kvalitu vypúšťaných odpadových na odtoku z bagrovacej stanice do odkaliska Poša a nemá vyhodnotenú účinnosť čistiaceho procesu. Na základe týchto zistení pracovná skupina vydala pôvodcovi MZV príkazy na vykonanie potrebných opatrení podľa vodného zákona v nasledujúcom znení:

- Pôvodca MZV okamžite prestane vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša.

- Pôvodca MZV zabezpečí akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečí ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách.

- Pôvodca MZV má povinnosť predložiť do 30 dní monitoring podzemných vôd odkaliska Poša.