hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sieť chránených území na Slovensku sa opäť rozšíri

ilustračný obrázok

Dnešným rozhodnutím vlády sa opäť rozšíri sieť chránených území na Slovensku. Schválením šiestich nariadení sa vyhlasujú chránené areály Hradná dolina, Kulháň, Rimava, Temešská skala, prírodná pamiatka Brezovská dolina a prírodná rezervácia Záhradská. Nariadenia vlády predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Ján Budaj. Účinnosť nadobudnú 1. júna 2021.

Účelom vyhlásenia chránených areálov je zabezpečenie ich priaznivého stavu. Chránené územia budú vyhlásené na ochranu viacerých typov lesných biotopov európskeho významu a na časti vodného toku v chránenom areáli Rimava. Do predmetu ochrany všetkých navrhovaných území sú zaradené aj druhy národného, alebo európskeho významu.

V Chránenom areáli Hradná dolina, ktorý sa rozprestiera na 14 hektároch v okrese Topoľčany, platí tretí stupeň ochrany. Nachádzajú sa tu jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a biotopy dvoch druhov živočíchov európskeho významu - kunka žltobruchá a pásikavec.

Chránený areál Kulháň na hranici okresov Topoľčany a Bánovce nad Bebravou má rozlohu 129 hektárov. Jeho územie je v 2., 3. a 4. stupni ochrany. Okrem podhorských lužných lesov predmetom ochrany sú dubové nátržníkové lesy, vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy, na ktoré sa viažu biotopy šiestich druhov živočíchov európskeho významu ako fuzáč obrovský, roháč obyčajný a plocháč červený.

Chránený areál Rimava v okrese Rimavská Sobota sa rozprestiera na 4 hektárov a platí tu štvrtý stupeň ochrany, aby sa ochránili biotopy siedmich druhov živočíchov európskeho významu ako netopiere, mihuľa potiská či vydra riečna.

Chránený areál Temešská skala v okrese Prievidza s rozlohou 166 hektárov má zabezpečiť ochranu desiatim biotopom európskeho významu. Väčšinou ide o trávinno-bylinné porasty a bukové lesy. Chrániť sa má aj rastlina popolavec dlholistý moravský a živočíchy ako sú fúzač alpský, jaseň červenooký či podkovár malý. Územie areálu je v 2., 3. a 5. stupni ochrany

Prírodná pamiatka Brezovská dolina s 3,6 hektárovou rozlohou leží v CHKO Biele Karpaty na území okresu Ilava. Bude tu platiť 4. stupeň ochrany na zabezpečenie šiestich biotopov európskeho významu, ako sú penovcové prameniská, kosné lúky, či slatiny. Svoj domov tu majú živočíchy európskeho významu ako pimprlík mokraďný, spriadač kostihojový, rastliny národného významu hmyzovník Holubyho, či vstavač počerný.

Prírodná rezervácia Záhradská sa tiež nachádza v CHKO Biele Karpaty, jej rozloha je 8,7 hektárov a je v 4. stupni ochrany kvôli nelesným biotopom, rôznym typom lúčnych spoločenstiev, a aj slatinnej vegetácie. Chránená bude aj rastlina národného významu vstavač obyčajný a biotopy viacerých druhov živočíchov európskeho a národného významu ako pimprlík bruškatý, či rak riečny, mlok horský a salamandra škvrnitá.