hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Šéf envirorezortu Budaj podpísal Ministerskú dunajskú deklaráciu

ilustračný obrázok

Čistejšie, zdravšie a bezpečnejšie povodie Dunaja pomôže zmierniť dopady klimatickej krízy a zároveň prispeje k obnove riečnych ekosystémov. Pri tejto príležitosti Ministerskú dunajskú deklaráciu podpísali komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a ministri životného prostredia 14-tich krajín Európy naprieč povodím Dunaja. Signatári sa v deklarácii zaväzujú dosiahnuť dobrý stav vôd, zvýšiť bezpečnosť obyvateľov pred povodňami, ale tiež aj suchom a zároveň prinavrátiť do vôd Dunaja jeho ikonickú rybu – jesetera. Za Slovenskú republiku deklaráciu podpísal minister životného prostredia Ján Budaj. Deklarácia vyjadruje víziu dunajských krajín spoločne spolupracovať v ochrane a manažmente vôd.

Organizátorom ministerského zasadnutia, ktoré sa uskutočňuje pravidelne raz za 6 rokov, je Medzinárodná organizácia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR). Z dôvodu pandémie sa podujatie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Zasadnutia sa zúčastnili ministri životného prostredia krajín, ktoré sú signatármi Dohovoru o spolupráci na ochrane a udržateľnom využívaní Dunaja.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité odstraňovať umelé bariéry vo vodných tokoch. Rieka Dunaj bola v minulosti pulzujúcou vodnou sieťou s ramenami, ktoré sa vlnili a prekresľovali tvar krajiny. Ľudia postupne premenili európske rieky. Svoj podiel na tom má industrializácia a chemizácia poľnovýroby, ktorá zmenila tvár Dunaja. Európska únia a MŽP sa v súčasnosti usilujú o zdravšie a slobodnejšie rieky.

„Tak, ako je hlucháň hôrny symbolom nedotknutej prírody a fungujúceho prirodzeného lesného ekosystému, tak je niekoľkometrový jeseter známkou kvality čistej a zdravej vody v Dunaji,“ zdôraznil minister Budaj.

Ministerská dunajská deklarácia je výsledkom spoločného úsilia európskych expertov v oblasti vodného hospodárstva. Rukopis na deklarácii majú aj odborníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a podriadených organizácií – Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského hydrometeorologického ústavu a štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik. Pilierom Ministerskej dunajskej deklarácie je Plán povodia Dunaja a Plán manažmentu povodňových rizík povodia Dunaja. Tieto plány vychádzajú zo strategických dokumentov na národnej úrovni – Vodného plánu Slovenska na roky 2022 až 2027 a Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Zdravé rieky majú úžasnú samočistiacu schopnosť. Podľa ministra Jána Budaja musí byť moderná vodná politika založená na ochrane riečnych ekosystémov a šetrnom hospodárení s vodou. „Slovensko má významné prírodné dedičstvo ukryté tiež v lužných lesoch, ktoré patria k najproduktívnejším ekosystémom. Podmáčané a zaplavované mokrade tu majú výrazný vplyv na zdroje pitnej vody Žitného ostrova,“ podčiarkol minister Budaj.

Cieľom MŽP je mať krajinu v povodiach, ktorá je schopná zadržiavať vodu a plniť ekosystémové služby. Súčasne musí chrániť obyvateľov a ich majetok pred povodňami. MŽP implementuje rámcovú smernicu o vode a v 6-ročných plánovacích cykloch aktualizuje Vodný plán Slovenska. MŽP upriamuje pozornosť na revitalizáciu riek a ich oslobodzovanie, ale tiež na nevyhnutnosť ochrany riek pred znečisťovaním. Dokument prešiel verejnou konzultáciou, ktorej sa zúčastnila odborná a laická verejnosť, užívatelia vôd, samosprávne kraje, obce a dotknuté orgány štátnej správy. Dokument podliehal tiež strategickému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. MŽP predloží Vodný plán Slovenska na schválenie vláde SR v prvom štvrťroku 2022.

Správne fungujúce hospodárenie s vodou patrí medzi priority MŽP pod vedením Jána Budaja. MŽP v tejto súvislosti pripravilo aj ďalší strategický dokument s názvom Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorý sa zaoberá širokým spektrom vodohospodárskych problémov, vrátane problematiky sucha a zmierňovania jeho následkov. MŽP predloží koncepciu na schválenie vládnemu kabinetu v prvom štvrťroku 2022.