hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 si vyžiada prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu, založenému na šetrení prírodných zdrojov, ale tiež na znížení znečisťovania životného prostredia, tvorby odpadu a emisií skleníkových plynov. MŽP v tejto súvislosti spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou komisiou na projekte „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“. MŽP pripravilo stretnutie zainteresovaných strán k prioritám budúcej cestovnej mapy, ktorými sú potraviny a iný bioodpad, ale tiež ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu. Dôležitou témou je aj stavebný sektor, ktorý bol prediskutovaný na workshope v novembri 2021.

Na stretnutí k cestovnej mape pre obehové hospodárstvo boli predstavené kľúčové zistenia analýz, na ktorých pracovali experti OECD a tiež holandskej inštitúcie Wageningen University & Research. Odzneli aj stanoviská zástupcov súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií. MŽP a autorov štúdií zaujímal ich pohľad na identifikované bariéry pre prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku, ako aj na navrhované opatrenia a odporúčania, ako tento prechod zrealizovať.

Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva MŽP,podčiarkol potrebu spolupráce so zainteresovanými stranami: „Ak chceme budúcu cestovnú mapu a jej opatrenia dôsledne pripraviť a úspešne implementovať, je potrebné, aby boli do procesu zahrnuté všetky zainteresované strany.“ Ďalejdoplnil, že hlavnou ambíciou MŽP je, aby sa zachovala hodnota surovín, ktoré v súčasnosti končia na skládkach odpadu, a aby sa výroba a spotreba stala udržateľnou.

Mauro Sibilia, projektový manažér z DG REFORM, ktorý zastupoval Európsku komisiu, zdôraznil, že táto reforma je plne v súlade s prioritami Európskej komisie a má potenciál výrazne ovplyvniť náš život na mnohých úrovniach: od priemyselných procesov po aktivity samospráv, od trhov s energiou po nakupovanie potravín, od medzinárodných výrobných spoločností po správanie jednotlivých spotrebiteľov.

Potraviny a iný bioodpad
Potraviny, a bioodpad vo všeobecnosti sú témy, ktoré na Slovensku rezonujú. MŽP sa pri príprave cestovnej mapy zameriava predovšetkým na úlohu a potenciál potravín a biologicky rozložiteľného odpadu v obehovom hospodárstve. Štúdia o slovenskom hodnotovom reťazci potravín a iného bioodpadu identifikovala 9 potenciálnych oblastí na zlepšenie a tejto súvislosti navrhla opatrenia.

Jednou z oblastí na zlepšenie je plytvanie potravinami a možné spôsoby predchádzania vzniku odpadu. Debaty sa upriamili napríklad na darovanie potravín, novelu zákona o potravinách č. 376/2016 Z.z., ktorá umožňuje použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely, ako aj opatrenia týkajúce sa označovania trvanlivosti potravín.

Dr. Hilke Bos-Brouwers, vedúca vedecká pracovníčka z holandskej inštitúcie Wageningen University & Research, vyzdvihla: „Uzavretie kruhu v hodnotovom reťazci potravín a biologického odpadu si bude vyžadovať prístup, ktorý bude systematicky uprednostňovať prevenciu, darovanie potravín, zhodnocovanie vedľajších produktov na výrobu krmiva pre zvieratá a kompostovanie pred spaľovaním a skládkovaním. Široká škála komplementárnych politických nástrojov môže podporiť potrebnú spoluprácu zainteresovaných strán, vzdelávanie spotrebiteľov a podnikov, udržateľné obchodné modely a vytvoriť efektívne regulačné prostredie.“ kľúčom k úspechu podľa nej bude dostupnosť spoľahlivých, kvalitných a rozsiahlych dát na meranie potravinového a iného biologického odpadu na úrovni sektorov.

Odborníci poukázali na potrebu odstránenia rôznych legislatívnych bariér a doplnenia chýbajúcej právnej úpravy. Len tak sa Slovensko môže stať „priekopníkom cirkulárnej ekonomiky“ v rámci Vyšehradskej štvorky či dokonca regiónu strednej a východnej Európy. Pozornosť sa upriamila aj na potrebu uzatvorenia cyklu potravinového a iného bioodpadu a zlepšovania kvality pôd.

Ekonomické nástroje
Ekonomické nástroje môžu významne podporiť prechod na obehové hospodárstvo. Analýza pripravená expertami z OECD sa zamerala na rozsiahle množstvo nástrojov – napríklad poplatok za skládkovanie, schémy platby podľa množstva odpadu (uplatňovanie zásady „plať za to, čo vyhodíš“ (PAYT)), systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV, angl. EPR), ako aj zelené verejné obstarávanie (angl. GPP). Analýza sa tiež venuje ekomodulácii poplatkov v rámci systému RZV, ale aj ďalším možným opatreniam pre podporu ekodizajnu výrobkov.

Podľa Kataríny Svatíkovej, analytičky z environmentálneho direktoriátuanalýza využívania ekonomických nástrojov pre prechod na obehového hospodárstva v SR ukazuje, že existuje značný priestor pre ďalší rozvoj a aplikáciu takýchto politík: „Ekonomické nástroje ponúkajú perspektívu dosiahnutia environmentálnych výsledkov pri nižších ekonomických nákladoch a zároveň podporujú inovácie. Pripravovaná cestovná mapa pre obehové hospodárstvo môže byť nápomocná pri vytýčení smeru ich širšieho využitia.“

Debaty poukázali na nutnosť prispôsobenia ekonomických nástrojov pre jednotlivé regióny, zdôraznili potrebu analýzy dopadov na domácich výrobcov a dôležitosť osvety spotrebiteľov ešte pred nastavením fiškálnych schém. Prízvukovala sa potreba medzirezortnej spolupráce ako nevyhnutná pre zabezpečenie rýchlejšieho a efektívnejšie prechodu na obehové hospodárstvo.

Pozitívny ohlas, konštruktívne pripomienky a ďalšie kroky
Počas stretnutia účastníci vyjadrili jasnú podporu prechodu na obehové hospodárstvo a pozitívne ocenili pripravené štúdie, najmä ich kvalitu a rozsah, a poskytli konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá prispeje k finalizácii dokumentov.

Projekt sa skončí v máji 2022, keď sa uskutoční záverečné stretnutie a predstavia sa jeho výsledky. Výstupy projektu budú spracované do národného dokumentu a predložené vláde Slovenskej republiky. Nasledovať bude najzásadnejšia fáza – pretavenie opatrení do praxe s cieľom podporiť prechod slovenského hospodárstva na obehový model.

Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) a realizovaný OECD v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM). SRSP poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu na mieru pre návrh a realizáciu reforiem pre podporu rastu. Projekt bol spustený v októbri 2020.

Pokrok v oblasti odpadového hospodárstva
MŽP pracuje popri príprave cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo aj na zlepšení odpadového hospodárstva a financovaní triedeného zberu, ktoré bolo na Slovensku v minulosti dlhodobo zanedbávané. MŽP prijíma opatrenia, ktoré zabezpečia životaschopnosť financovania odpadového hospodárstva a tiež, aby sa odpad čo najviac triedil, recykloval a čo najmenej skládkoval. MŽP po prvý raz kvalifikovane vyčíslilo reálne náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie materiálov. Veľkou novinkou je, že účastníci triedenia musia viesť transparentné účty, aby si mohla verejnosť, ale tiež výrobcovia tovarov overiť ich efektivitu. Ambíciou MŽP je prejsť k modelu obehového hospodárstva, kedy sa hodnota surovín zachováva čo najdlhšie s cieľom minimalizovať odpad, a zároveň ozeleniť spotrebu a výrobu.