hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborná verejnosť a vedci podporujú reformu národných parkov

ilustračný obrázok

Aktualizované dňa, 28.10. o 16:00 hod. 

Ďakujeme odbornej verejnosti a vedcom, že stoja za reformou národných parkov. Vážime si vašu podporu. Prikladáme celé znenie listu, ktorý bol adresovaný poslancom NRSR a Ministerstvo životného prostredia SR ho dostalo na vedomie.


Vážené panie poslankyne,
Vážení páni poslanci,

my, dolupodpísaní vedci, pracujúci v biologických, ekologických, environmentálnych, geografických a iných vedných odboroch, zaoberajúcich sa prírodným prostredím, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o novele, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dôrazne Vás požiadať, aby ste sa pri rozhodovaní opierali o relevantné fakty a podporili predkladanú novelu.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Takto chápaný národný park plní v krajine množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami. To, že u nás tento vo svete štandardný model dodnes nefunguje, vnímame ako negatívne dedičstvo minulosti, ktoré sme mali už dávno opustiť.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. To by sa zmenilo prechodom správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Preto jednoznačne podporujeme predkladanú novelu zákona, ktorú chápeme ako prvý z viacerých dôležitých krokov v tejto oblasti, ktoré ochranu prírody u nás čakajú, ak má Slovensko splniť záväzky ohľadom ochrany prírody, vyplývajúce z nášho členstva v EÚ a predovšetkým zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé životné prostredie v čase stupňujúcej sa klimatickej krízy.

Vedci sa zhodujú, že ekosystémy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia, ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými činiteľmi ako vietor a podkôrniky. Lesnícko-ekologický výskum nám jasne ukazuje, že lesné ekosystémy sa dokážu s týmito narušeniami vysporiadavať najlepšie bez účasti človeka. Vďaka tomu nie sú potrebné nákladné a neefektívne zásahy ako tzv. sanitárna ťažba a následná umelá obnova lesa. Zároveň zo zahraničia poznáme množstvo dôkazov o tom, že národný park, spravovaný podľa medzinárodných kritérií IUCN je nielen jednoznačným ekologickým, ale aj ekonomickým prínosom pre priľahlý región.

Týmto listom chceme nadviazať na nedávne vyjadrenia podpory novele všetkými členmi predsedníctva Slovenskej akadémie vied a viacerými jej vedeckými pracoviskami, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katolíckou univerzitou v RužomberkuFakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Zároveň chceme týmto listom ukázať, že predchádzajúce stanoviská inštitúcií sú vyjadrením širokej zhody mnohých odborníkov, nie politickým rozhodnutím vedúcich predstaviteľov daných inštitúcií.

Za zohľadnenie vedeckého hlasu pri hlasovaní Vám vopred ďakujeme!

 1. RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 2. Prof. Doc. Karol Marhol, Dr.Sc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, člen predsedníctva SAV
 3. RNDr. Katarína Skokanová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 4. RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 5. Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 6. prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
 7. RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 8. Ing. Robert Gregorek, PhD, BZ UPJŠ Košice
 9. Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 10. Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 11. RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 12. Mgr. Anna Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 13. Mgr. Judita Zozomová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 14. Ing. Mariana Ujházyová, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene
 15. Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04011 Košice
 16. Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 17. Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied
 18.  Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV
 19. Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 20. prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 21. RNDr. Matej Dudáš PhD. - Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 22. RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV
 23. RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV
 24. RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV
 25. prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Ústav zoológie SAV
 26. Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 27. RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PriFUK
 28. Mgr. Katarína Goffová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 29. RNDr. Radoslav Smoľák, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita
 30. Ing. Jozef Oboňa, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita
 31. Ing. Boris Maderič, PhD., Ochrana dravcov na Slovensku
 32. Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie , Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 33. Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD., Katedra zoológie , Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 34. Mgr. Filip Tulis, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre
 35. Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 36. Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen
 37. RNDr. Mária Balážová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 38. Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 39. Mgr. Adam Kantor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 40. doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. Katedra Botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 41. Mgr. Lucia Čahojová , Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 42. Mgr. Michaela Michalková, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 43. Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB
 44.  RNDr. Stanislav Španiel, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 45. Mgr. Miroslav Krausko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 46. Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 47. RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
 48. Mgr. Peter Kučera, PhD.
 49. Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica
 50. doc. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB
 51. doc. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
 52. RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 53. RNDr. Iva Hodálová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 54. doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, Prešovská univerzita
 55. RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 56. Mgr. Loriána Demecsová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 57. RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 58. Ing. Jozef Macko, PhD. , Katolícka univerzita v Ružomberku
 59. RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 60. Mgr. Marek Šlenker, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
 61. RNDr. Kristína Laššová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 62.  Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
 63. Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
 64. Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.
 65. Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 66. doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 67. 6Mgr. Peter Bezák, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV
 68. RNDr. Vladimír Langraf PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 69. Mgr. Andrej Halabuk, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV
 70. Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV
 71. Ing. Jana Huttová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 72. Mgr. Pavlína Eliška Liščáková, katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 73. Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV 
 74. Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., Geografický ústav SAV
 75. RNDr. Ľubomír Solín, CSc., Geografický ústav SAV
 76. Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Geografický ústav SAV
 77. Ing. Anna Kidová, PhD., Geografický ústav SAV
 78. RNDr. Šárka Horáčková, PhD., Geografický ústav SAV
 79. Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV
 80. Mgr. Peter Labaš, Geografický ústav SAV
 81. Mgr. Robert Pazúr. PhD., Švajčiarsky federálny inštitút pre výskum lesa, snehu a krajiny WSL a Geografický ústav SAV
 82. RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV
 83. Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD., Geografický ústav SAV
 84. prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka predsedníctva SAV
 85. Mgr. Ján Novotný, PhD., Geografický ústav SAV
 86. Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV
 87. Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV
 88. RNDr. Ján Hanušin, CSc., emeritný vedecký pracovník, Geografický ústav SAV
 89. Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV
 90. RNDr. Roberta Prokešová, PhD., Geografický ústav SAV
 91. Mgr.Šimon Opravil, Geografický ústav SAV
 92. RNDr. Anton Michálek, PhD., Geografický ústav SAV