hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní a rozširovaní zberných dvorov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pokračuje v podpore projektov samospráv v oblasti zlepšovania stavu odpadového hospodárstva. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na triedený zber komunálnych odpadov. Peniaze pôjdu predovšetkým do budovania nových a rozširovania kapacít existujúcich zberných dvorov, vrátane nákupu zariadení pre triedený zber tých zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, kam patrí napr. zelený alebo zelený biologicky rozložiteľný komunálneho odpad, kuchynský bioodpad z domácností, drobný stavebný odpad, či textil. 


MŽP zverejnilo 20. apríla 2022 usmernenie č. 1 k výzve č. 72 z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), zameranej na triedený zber komunálnych odpadov. Týmto usmernením sa navýšili finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, vyčlenené na výzvu, z pôvodných 10 mil. eur na 30 mil. eur. Spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním z prostriedkov prijímateľov by sa tak celkové investície do zvyšovania kapacít samospráv pre triedený zber komunálnych odpadov mohli vyšplhať na viac ako 35 mil. eur.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja sa podpora pre žiadateľov môže ešte zvýšiť. „Záležať bude predovšetkým na samosprávach, koľko kvalitných projektov dokážu vypracovať a predložiť, ale tiež od dostatočného objemu voľných finančných zdrojov. Dôsledné triedenie komunálneho odpadu pomáha ľudom aj prírode, znižuje skládkovanie a podporuje obehové hospodárstvo. Zároveň nás približuje k splneniu cieľov v odpadovom hospodárstve, ktoré sú dané legislatívou,“ zdôraznil minister Budaj.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť obce, združenia obcí, právnické osoby, oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí. Ďalej tiež príspevkové, alebo rozpočtové organizácie obcí, neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí, alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obcí.
Aktuálne znenie výzvy č. 72, vrátane usmernenia č. 1, je dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.

MŽP pokračuje v úpravách a navyšovaní alokácií vo výzvach z OP KŽP, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie Slovensko. MŽP koncom minulého roku zvýšilo objem finančných prostriedkov, vyčlenených zo zdrojov EÚ, na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov na 72,4 mil. eur. V januári nasledovalo zvýšenie objemu finančných prostriedkov, vyčlenených zo zdrojov EÚ, na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov na 10 mil. eur. A v polovici marca tohto roka sa zvýšil aj objem finančných prostriedkov, vyčlenených zo zdrojov EÚ, na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45,5 mil. eur.