hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Príprava Národného parku Podunajsko pokračuje diskusiami v regiónoch

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začalo sériu neformálnych prípravných rokovaní k navrhovanému Národnému parku Podunajsko. MŽP SR zamýšľa zabezpečiť vyhlásenie Národného parku Podunajsko do konca roka 2023. Dôvodom sú výnimočné hodnoty tohto prírodného územia – reprezentatívne lesné, vodné a xerotermné biotopy a druhy európskeho významu, ako aj úsilie zlepšiť ochranu ramenného systému unikátnej stredoeurópskej vnútrozemskej delty.

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda a zástupcovia Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy sa dnes stretli s primátormi a starostami miest a obcí. Na mestskom úrade v Šamoríne prebiehala diskusia s primátorom Šamorína Csabom Oroszom, viceprimátorom mesta Dunajská Streda Attilom Karaffom, viceprimátorom Gabčíkova Árpadom Mészaroszom, Donaldom Állóom, starostom obce Vojka nad Dunajom, starostom obce Bodíky Világim Tamásom, starostom obce Horný Bar Štefanom Bodóom, starostom obce Kľúčovec Csabom Bognárom, starostom obce Sap Františkom Miklósom, starostom obce Ňárad Jozefom Lukácsom a Erikou Orosz Ágoston, starostkou obce Kyselica.

Zástupcovia samospráv ocenili diskusiu a viacerí z nich zámer vzniku budúceho národného parku otvorene podporili. Záujem smerovali podrobnejšie k otázkam súvisiacim s existenciou národného parku, podpore zo strany Environmentálneho fondu, vzťahu k rybárstvu a poľovníctvu či rozvoji turistického ruchu, ale aj spôsobu riešenia problémov s kalamitou komárov. Starostovia uvítali, že v prípade Národného parku Podunajsko sa neuvažuje s vyhlásením ochranného pásma.

„Dnešné stretnutie ma veľmi potešilo. Verím, že sme o krok bližšie k vyhláseniu prvého nížinného národného parku na Slovensku. Otvorená diskusia vyvrátila viaceré zbytočné obavy. Na ochrane prírody sa nedá prerobiť,“ uviedol štátny tajomník Kiča.

Diskusie budú pokračovať s ďalšími predstaviteľmi samospráv v okresoch Komárno a Nové Zámky, ako aj poľnohospodármi či rybárskym zväzom.

Zámer nie je dôležitý len z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov v tomto území. Národný park Podunajsko by nadviazal na existujúce národné parky v susedných štátoch (Donau-Auen Nazional Park v Rakúsku či Fertő–Hanság Nemzeti Park a Dunai-Ipolyi Nemzeti Park v Maďarsku). Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja by vytvorilo organizačno-koncepčnú „strechu“ nad parciálne chránenými maloplošnými areálmi.

Aktuálne je na pôde Národnej rady SR prerokovávaný poslanecký návrh, ktorého cieľom je vytvorenie legislatívneho predpokladu pre vznik a fungovanie národného parku - zriadenie Správy Národného parku Podunajsko ako samostatnej príspevkovej organizácie ochrany prírody v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR a umožnenie prechodu správy pozemkov a iného majetku vo vlastníctve štátu na Správu Národného parku Podunajsko po vyhlásení Národného parku Podunajsko a jeho zón.

Samotné vyhlásenie národného parku bude predmetom osobitného postupu, ktorý sa začína predrokovaniami so zástupcami samospráv, ale aj štátnych, či neštátnych vlastníkov pozemkov. Bude predmetom aj prerokovaní v zmysle legislatívnych postupov na úrovni okresných úradov so všetkými vlastníkmi, obhospodarovateľmi a správcami dotknutých pozemkov a na základe ktorých bude finalizovaný návrh nariadenia, ktorým sa vyhlási národný park a jeho zóny. Vznik a teda finálne ustanovenie národného parku a jeho zón bude výsledkom až následného a nadväzujúceho legislatívneho procesu, na konci ktorého vláda schválením nariadenia vlády môže vyhlásiť národný park.