hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema Dubová

ilustračný obrázok

Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov (tzv. gudrónové jamy).

Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021-2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu.

Predložený materiál bol vypracovaný na základe rozhodnutia o určení povinnej osoby, vydaného Okresným úradom (OÚ) Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre časť lokality, kde pôvodca zanikol a nebolo možné určiť povinnú osobu. Okresný úrad v konaní o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž v časti skládok nebezpečných odpadov, tzv. gudronových jám zastavil konanie, keďže dospel k záveru, že ich pôvodcom nie je spoločnosť, ktorá v čase vzniku gudrónových jám neexistovala, ale štát. 

V zmysle tohto rozhodnutia ale štát nepreberá zodpovednosť za celú lokalitu. Okresný úrad totiž súčasne určil spoločnosť PTCHEM, s. r. o. ako povinnú osobu za zvyšnú časť environmentálnej záťaže, ktorá nezahŕňa skládky priemyselných odpadov (gudrónových jám). Znamená to, že sanáciu samotného areálu závodu bývalej Petrochemy má vykonať spoločnosť PTCHEM Dubová.

Prijatie uznesenia vlády o určení príslušného ministerstva bolo potrebné kvôli čerpaniu alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží a zároveň je potrebné kvôli plneniu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027.

Výška finančných nákladov, ktoré sa vynaložia na sanáciu environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačnej metódy. Rezort životného prostredia je do jedného roka povinný predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže okresnému úradu v sídle kraja.

Gudrónové jamy sú bývalé skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá začala svoju činnosť ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová.