hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zabezpečí čistenie odpadových vôd z gudrónových jám a drenážnej steny v Nemeckej

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) uskutoční verejné obstarávanie na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. v obci Nemecká. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodla vláda, ktorá zaviazala ministra životného prostredia zabezpečiť obstarávanie na čistenie odpadových vôd z gudrónových jám a drenážnej steny. Čistenie odpadových vôd má zabrániť ohrozeniu životného prostredia a verejného zdravia v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

Tá v obci Nemecká naďalej pretrváva z dôvodu hrozby úniku nebezpečných látok z areálu spoločnosti do životného prostredia. Prednosta Okresného úradu v Brezne vyhlásil mimoriadnu situáciu 1. apríla 2022 po tom, ako spoločnosť 1. marca 2022 oznámila, že hrozí odpojenie čistiarne odpadových vôd od elektriny pre vzniknutý dlh. Príkazom prednostu Okresného úradu Brezno sa Slovenským elektrárňam, a.s., uložilo vecné plnenie na dodávanie elektrickej energie do areálu spoločnosti PTCHEM, s.r.o., ktoré sa obnovuje každý mesiac na zasadnutiach krízového štábu Okresného úradu Brezno. Dodávateľ elektrickej energie podal na spoločnosť PTCHEM, s.r.o., návrh na vyhlásenie konkurzu, o ktorom sa zatiaľ nerozhodlo.

Kvôli zabezpečeniu poverenej osoby sa v máji 2022 v prevádzke vykonal technicko-ekonomický audit. Z jeho záverov vyplynulo, že technický stav väčšiny objektov je havarijný, neboli predložené platné revízne správy technických zariadení a strojnotechnologické zariadenia čistiarne odpadových vôd sú takmer kompletne po lehote svojej životnosti. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) vypracoval v septembri 2022 a februári 2023 odborné posúdenia stavu privádzania a čistenia odpadových vôd a prevádzky a procesov čistenia odpadových vôd. Výsledky prieskumov potvrdili pomerne závažné nedostatky v čistení odpadových vôd. V októbri a novembri 2022 zároveň monitoroval účinnosť drenážnej steny. Výsledky potvrdili nutnosť naďalej prevádzkovať drenážnu stenu, ktorá zachytáva znečistenie z kontaminovaných podzemných vôd z areálu prevádzky a gudrónových jám.

Z konania o určení povinnej osoby vyplynulo, že spoločnosť PTCHEM, s.r.o., zodpovedá za environmentálnu záťaž v areáli spoločnosti a štát zodpovedá za environmentálnu záťaž z gudrónových jám. Vláda preto 3. mája tohto roku určila envirorezort ako povinnú osobu zodpovednú za sanáciu gudrónových jám v obci Nemecká.

Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021-2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu. Areál spoločnosti PTCHEM, s.r.o, a dve gudrónové jamy sú evidované od roku 2006 ako potvrdené environmentálne záťaže.

Gudrónové jamy sú bývalé skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá začala svoju činnosť ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová.

Zdroj foto: TASR