hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

ilustračný obrázok
Poslanci parlamentu opätovne schválili prezidentkou SR vrátený vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia pripravený Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR). Výhrada prezidentky Zuzany Čaputovej voči zákonu o ochrane ovzdušia sa netýkala celého zákona, ale len jedného konkrétneho ustanovenia z poslaneckého pozmeňujúceho návrhu bez priameho súvisu s ochranou ovzdušia. Poslanci akceptovali pripomienky hlavy štátu. Zákon schválilo 88 poslancov parlamentu.

Zákon sa zameriava na tri hlavné ciele, na celkovú kvalitu ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzenie emisií pri zdroji. Okrem stanovenia prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, tiež definuje požiadavky na kvalitu vybraných výrobkov ako sú palivá alebo regulované výrobky.

Právna úprava zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia. Obce získavajú kompetenciu obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Rovnako budú môcť na svojom území vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedzenia cestnej dopravy.

Zákon zároveň vytvára priestor na reguláciu a obmedzovanie zápachu a upravuje aj monitoring a hodnotenia kvality ovzdušia. Vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia a určuje povinnosti a zákazy pre fyzické aj právnické osoby. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, po novom sa budú môcť prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Už existujúce zdroje znečisťovania ovzdušia budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Dnes schválený zákon posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do 1 000 000 eur.

Keďže Slovensko má problém s kvalitou ovzdušia najmä v dôsledku znečistenia ovzdušia pochádzajúceho z vykurovania domácností tuhým palivom, zákon zavádza kontroly malých spaľovacích zariadení na základe podnetu. Kontroly na základe podnetu budú spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu. Porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou bude riešené ako priestupok.