hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Fakty a klamstvá o zálohovaní

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia SR Ján Budaj vníma a oceňuje úsilie analytikov a odborníkov, ktorí pripravili v minulosti štúdiu zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Systém zálohovania, ktorý do legislatívy presadil bývalý minister životného prostredia László Sólymos bol však netransparentný a bez kontroly hospodárenia s peniazmi z nevybratých záloh. Uspokojil sa s cieľom dosiahnuť 90 percentnú mieru vyzbieraných nápojových obalov, uvedených na trh až v roku 2029. MŽP SR pod vedením Jána Budaja presadilo transparentné výkazníctvo, vyššie pokuty za nesplnenie zberových cieľov a tiež vyššie a skôr dosiahnuteľné ciele návratnosti pri jednorazových nápojových obalov v systéme zálohovania. Tie sa pretavili do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR v decembri 2021.

Transparentné vykazovanie
Hospodárenie Správcu zálohového systému je väčšmi pod drobnohľadom štátu. Nová právna úprava, ktorú presadilo MŽP SR umožňuje vykonávať priame zmeny v systéme zálohovania. Zákon po novom obmedzuje, ako môže správca nakladať s príjmami z nevybratých záloh. Dôležitá zmena je v tom, že sa príjmy z nevybratých záloh nemôžu využiť na platenie sankcií za nedodržanie zberových cieľov.

Zaviedlo sa transparentné vykazovanie a doplnili sa kontrolné právomoci ministerstva životného prostredia (MŽP SR) voči správcovi systému. Ten je povinný na mesačnej báze zverejňovať výkaz platieb v rozsahu stanovenom ministerstvom. Zároveň každých šesť mesiacov v termínoch do 31. júla a do 31. januára je povinný zaslať MŽP SR správu o svojej činnosti za kalendárny polrok. Správa musí obsahovať prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti, či definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov.

Jednou z kľúčových právomocí MŽP SR bolo menovanie troch zástupcov štátu do dozornej rady správcu zálohového systému. Príslušný člen dozornej rady sa môže podieľať na kontrole účtovníctva správcu a komunikovať s MŽP SR.

Výrobcovia nápojových obalov musia na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie u správcu zálohovacieho systému. Zákon ukladá obidvom týmto subjektom zákaz umiestňovať na trh, alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom.

Pokuty za nesplnenie cieľov
MŽP SR pod vedením Jána Budaja zvýšilo pokuty pre správcu za nesplnenie cieľov návratnosti do zálohového systému o 50 %, teda zo 4 000 eur na tonu hmotnosti na 6 000 eur na tonu. Pokuta sa vypočíta ako násobok hmotnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje vyjadrenej v tonách, ktorá zodpovedá nesplnenému zostatku cieľa návratnosti ustanoveného v prílohe č. 1 zákona o zálohovaní pre daný kalendárny rok. Výpočet pokuty je stanovený tak, aby pre správcu zálohového systému bola viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo sumy nevyplatených záloh.

Skôr dosiahnuteľné ciele
Namiesto pôvodnej 77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navýšil na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.

Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 % celkovej hmotnosti obalov, uvedených v roku 2022 na trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť na 77 % a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 %. Plechovky mali určené nižšie ciele, ako PET fľaše. Novelizácia právnej úpravy to zjednotila.

Vďaka týmto spravodlivejším a transparentnejším opatreniam sa podarilo už v prvom roku fungovania zálohovania dosiahnuť vyše 70 % mieru návratnosti, teda o 10 % viac, ako sa pôvodne očakávalo.

Pôvodné ciele návratnosti
Plasty
Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 2. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. od roku 2027 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Plechovky

 1. do konca roka 2024 – neustanovuje sa,
 2. do konca roka 2025 – najmenej vo výške 70 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2029 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Aktuálne ciele
Plasty

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,
 2. do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 4. od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Plechovky

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,
 2. do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 4. od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Foto: © Vlado Kuric