hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spolupracuje so samosprávami pri zavádzaní zberu bioodpadu

ilustračný obrázok

Pre ministerstvo sú samosprávy dôležitým komunikačným prostriedkom smerom k obyvateľom miest a obcí. O hľadaní ideálnej podoby spolupráce v rámci zavádzania zberu bioodpadu dnes rokoval štátny tajomník MŽP Juraj Smatana s predstaviteľmi Únie miest Slovenska (ÚMS).

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí v súčasnosti na Slovensku takmer polovicu celkového zmesového odpadu. Vznikajúci metán z takéhoto odpadu je nebezpečnejší, než CO2. Samosprávy musia obyvateľom zabezpečiť adekvátne podmienky potrebné pre bezproblémové odovzdávanie triedeného kuchynského bioodpadu. Deklarujú však, že s naplnením svojich povinností majú problém.

Samosprávy majú povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 v prípade, ak si neuplatnia výnimku z tejto povinnosti. Tá platí iba vtedy, ak preukážu, že 100 % domácností v danej časti obce kompostuje svoj vlastný odpad, alebo zabezpečuje energetické zhodnotenie zmesového odpadu. Výnimka sa vzťahuje aj na prípady, keď triedenie kuchynského bioodpadu neumožňujú vážne technické problémy vykonávania zberu. To môže pripadať do úvahy najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Predstavitelia ÚMS predniesli svoje predstavy o úprave podmienok zberu, ktoré určuje vykonávacia vyhláška zákona o odpadoch. Aj preto z dnešnej online konferencie vyplynula potreba vytvorenia pracovných skupín vytvorených zo zástupcov MŽP a ÚMS, ktoré upresnia naplnenie kritérií, týkajúcich sa frekvencie zberu, typov použiteľných nádob a dojazdovej vzdialenosti.

Prax zo zahraničia ukazuje, že pri dobre nastavenom systéme zberu a zhodnocovania bioodpadu z domácností, sa môžu znížiť náklady na zber a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach. Ak sa zo zmesového odpadu, ktorý končí v čiernych nádobách, vytriedi biologická zložka, obec môže znížiť frekvenciu zberu zmesového odpadu, a tým šetriť financie.

Každá obec si môže zvoliť taký systém zberu bioodpadu, ktorý najviac zohľadňuje potreby a požiadavky obyvateľov. „Neprikazujeme, že každá obec musí postupovať rovnako. Legislatívu sme pripravili tak, aby samosprávy pri nastavovaní systému mali voľnú ruku,“ zdôraznil minister Ján Budaj.