hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

ilustračný obrázok

Životodarná tekutina a neodmysliteľná súčasť nášho života je zároveň najcennejším prírodným zdrojom, bez ktorej nie je možný rozvoj žiadnej spoločnosti či ľudstva. Reč je o vode, ktorej dôležitosť si ľudstvo osobitne pripomína 22. marca, na Svetový deň vody. Ústrednou témou pre rok 2021 je „Vážme si vodu“.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité uvedomiť si hodnotu a význam vody. „Mnohé chyby z minulosti v oblasti vodného hospodárstva možno pripísať skutočnosti, že voda bola a stále je považovaná za čosi, čoho je dostatok, čo je zdarma. Lenže voda sa aj v dôsledku zmeny klímy, rastúcej populácie na Zemi, ako aj zvýšeného ekonomického rastu stáva dôležitým kapitálom, ktorý je potrebné chrániť a zveľaďovať,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Voda je strategickou surovinou štátu a prioritou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) je chrániť zdroje podzemnej vody, zamerať sa na jej zadržiavanie v prírode a udržateľné využívanie. MŽP pripravuje dva kľúčové dokumenty pre starostlivosť o vodu. Ide o modernú Koncepciu vodnej politiky, ako aj aktualizáciu Vodného plánu Slovenska.
Do tvorby Koncepcie vodnej politiky MŽP SR zapojilo 58 inštitúcií a 220 expertov, ktorí pracujú na cieľoch a opatreniach vo vodnom hospodárstve. Výsledkom procesu bude do konca roka 2021 Koncepcia vodnej politiky, ktorú schváli vláda SR a podporí ju odborná a občianska verejnosť.

Ďalším dôležitým dokumentom MŽP SR bude Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027, ktorý upriamuje pozornosť na význam riek, nevyhnutnosť ich ochrany pred život ohrozujúcim znečisťovaním. Dokument je od decembra 2020 sprístupnený na verejnú konzultáciu, ktorej sa môže zúčastniť odborná aj laická verejnosť, užívatelia vôd, samosprávne kraje, obce a dotknuté orgány štátnej správy. Po ukončení verejnej konzultácie Vodný plán predloží MŽP na schválenie vláde SR.

MŽP SR pripravuje aj plán oslobodzovania slovenských riek, na ktorý sa majú využiť investície z Plánu obnovy. Revitalizáciou vodných tokov chce MŽP SR vytvoriť priestor pre ich ekologický manažment a zadržiavanie vody od chybných a prírode škodlivých zásahov.