hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort pracuje na opatreniach za čistejšie ovzdušie

Národný program znižovania emisií, ktorý má znížiť emisie a zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ministerstvo životného prostredia predstavilo súbor konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. Patrí sem napríklad kotlová dotácia, zatepľovanie budov, zjednotenie sadzby spotrebnej dane pre benzín a naftu, ale aj osvetová kampaň a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy či prechod domácností, používajúcich na vykurovanie tuhé palivo, k inému nízkoemisnému zdroju tepla. Tieto opatrenia opisuje Národný program znižovania emisií, vďaka ktorému sa Slovensko môže stať zelenším a čistejším. Program je súčasťou Stratégie ochrany ovzdušia, na príprave ktorej envirorezort spolupracoval so Svetovou bankou.

Zlepšovať kvalitu ovzdušia a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 nebude možné bez radikálneho zníženia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Národný program znižovania emisií obsahuje súbor konkrétnych opatrení šitých na mieru pre oblasť životného prostredia, dopravy, hospodárstva či poľnohospodárstva. Zahŕňa opatrenia na redukciu emisií vybraných znečisťujúcich látok, konkrétne pre oxid siričitý SO2, oxidy dusíka NOx, nemetánové prchavé organické zlúčeniny NMVOC, amoniak NH3 a jemné prachové častice PM2,5. Najväčšou výzvou pre Slovensko je zníženie emisií oxidov dusíka a jemných prachových častíc. Program preto zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré boli predmetom ekonomickej analýzy a z nich vyšli prioritné opatrenia.

Mnohé z týchto opatrení sú už v súčasnosti v rôznom štádiu realizácie. Do zatepľovania budov putujú milióny eur v rámci európskych štrukturálnych fondov. Koncom minulého roka ministerstvo predstavilo kotlovú dotáciu zameranú práve na výmenu zastaraných domácich vykurovacích zariadení za moderné a ekologické. Na Slovensku je približne 120-tisíc kúrenísk starších ako 30 rokov. Envirorezort chce v prvom kole vymeniť asi 10-tisíc kotlov v domácnostiach.

Okrem toho sú v materiáli uvedené aj ďalšie potenciálne, resp. dodatočné opatrenia, ktoré vyplývajú aj z iných strategických dokumentov a prispievajú k znižovaniu emisií, napr. z pripravovanej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia, Nízkouhlíkovej stratégie, Energeticko-klimatického plánu alebo z dopravnej stratégie. Patrí sem napríklad podpora cyklodopravy a mäkkej mobility, zavádzanie nízkoemisných zón, rozšírenie železničných tratí a zvýšenie frekvencií spojov medzi aglomeráciami a vidiekom, ako aj povinnosť zohľadnenia požiadaviek zeleného verejného obstarávania pri obstarávaní dopravných prostriedkov.

Národný program znižovania emisií je možné do konca mesiaca pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Dostupný je na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-27. Vznesené pripomienky envirorezort vyhodnotí a materiál predloží vláde SR na schválenie. Následne bude tento strategický dokument predložený Európskej komisii. Vzhľadom na vývoj emisií do ovzdušia, bude dokument najmenej každé 4 roky prehodnocovaný. Emisie do ovzdušia ovplyvnia aj politiky a opatrenia prijaté na základe Európskej zelenej dohody.