hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje ochranu a obnovu mokradí

ilustračný obrázok

Voda, mokrade a život sú neoddeliteľné. To je téma Svetového dňa mokradí, ktorý si pripomíname 2. februára. Za vyše 300 rokov mokrade celosvetovo ubudli o takmer 90 percent a tie zostávajúce miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Vyhynutiu čelí až 25 percent všetkých mokraďových druhov a tretina sladkovodných druhov.

Ochrana a obnova mokradí patrí k prioritám ministerstva životného prostredia. Minister životného prostredia Jáa Budaj opakovane zdôraznil, že mokrade sú životne dôležité ekosystémy pre ochranu biodiverzity a pre človeka. Zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ochranu pred povodňami, sú kľúčové pre ukladanie uhlíka, čím pomáhajú riešiť problémy klimatickej zmeny. „Problémom Slovenska je neuvážená urbanizácia a stále rastúca spotreba, ktoré vyvíjajú neúnosný tlak na mokrade a vodu. Naša spotreba vody znamená menej vody pre prírodu. Úbytok a znečistenie mokradí zintenzívnili vodnú krízu, ktorá ohrozuje ľudí a našu planétu. Je najvyšší čas obnovovať mokrade, prestať s nezmyselným prehradzovaním riek a nadmerným odčerpávaním vody,“ podčiarkol.

Minulý týždeň získalo ministerstvo životného prostredia podporu vlády na vyhlásenie prírodnej rezervácie Oborínsky luh s rozlohou takmer 155 hektárov. Ide o územie s piatym stupňom ochrany. Vyhlásenie prírodnej rezervácie je pozitívnym príkladom spolupráce urbárskej spoločnosti, rezortu životného prostredia, ako aj mimovládnych organizácií. Ministerstvo presadilo aj vyhlásenie chráneného areálu Devínske jazero so vzácnymi vŕbovo-topoľovými lužnými lesmi, či bahnitými až piesočnatými brehmi, kde majú svoj domov rôzne chránené druhy rastlín a živočíchov. Aj kvôli ochrane mokradí , bude ministerstvo životného prostredia pokračovať v úsilí o vyhlásenie ďalších chránených areálov.

Na Slovensku máme 66 typov biotopov európskeho významu, z ktorých 24 klasifikujeme ako vodné, riečne, močiarne, alebo jednoducho závislé na vodnom prostredí. V zmysle Katalógu biotopov Slovenska sú rozdelené na slaniská, vodné biotopy, nelesné brehové porasty, lúky a pasienky, rašeliniská a slatiny, prameniská a lesné biotopy. Ďalšie informácie o mokradiach na Slovensku vrátane území európskeho významu a mokradiach medzinárodného významu – tzv. ramsarských lokalitách nájdete tu.

Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z dôvodu veľkého úbytku mokradí na celom svete a následného ohrozenia mokraďových ekosystémov a druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Ramsarský dohovor o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, bol podpísaný 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar. Hlavným impulzom pre vznik dohovoru bol alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov začiatkom šesťdesiatych rokov, neskôr však dohovor rozšíril svoj záujem na všetky aspekty ochrany a múdreho využívania mokradí. Tento rok si pripomíname 50. výročie tohto významného dohovoru, ktorý je prvým z globálnych medzinárodných dohovorov pre ochranu a udržateľné využívanie všetkých mokradí.