hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR: Stály výbor Bernského dohovoru potvrdil potrebu prísnej ochrany vlka dravého

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) víta a podporuje rozhodnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru zachovať náležitú ochranu vlka dravého. MŽP SR je zároveň sklamané z rezolúcie poslancov Európskeho parlamentu, ktorá chce oslabiť ochranu vlka a ďalších voľne žijúcich veľkých šeliem. MŽP SR presadzuje systémové riešenia, spočívajúce v preventívnych opatreniach, lepšej podpore pastvy a vo férovom vyplácaní náhrady škôd pre chovateľov hospodárskych zvierat.

Návrh na oslabenie právnej ochrany vlka dravého predložilo Stálemu výboru Švajčiarsko. Dôvodom majú byť škody na hospodárskych zvieratách a nárast populácie tejto šelmy v Európe. Podľa EÚ aj členských štátov, ako aj Európskej komisie a ďalších 3 štátov však nemá návrh Švajčiarska vedecké opodstatnenie. Podľa expertov z Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) je síce vo viacerých krajinách evidovaný nárast populácie vlka, avšak v niektorých oblastiach je vlk na hranici ohrozenia. Odborníci odporúčajú zamerať sa na cezhraničnú spoluprácu a spoločné manažmentové plány. MŽP SR sa s odporúčaniami Stáleho výboru Bernského dohovoru a expertov stotožňuje.

Podľa údajov z Ministerstva vnútra SR dosiahli v roku 2021 vyplatené škody spôsobené vlkom dravým na ovciach a kozách takmer 241 tisíc eur. Vysoká či diviačia zver spôsobuje omnoho väčšie škody, a to naj napriek opatreniam poľovníkov. Napríklad v roku 2019 vysoká a diviačia zver spôsobila poľnohospodárske škody vo výške 17 mil. eur.

MŽP SR presadilo vo vykonávacej vyhláške k zákonu o ochrane prírody a krajiny (vyhláška č. 170/2021 Z. z.) nové pravidlá, ktoré pomôžu férovému vyplácaniu náhrad pre chovateľov, ktorým chránené druhy spôsobili škody na hospodárskych zvieratách, a tiež úpravy podporujúce zachovanie biologickej rozmanitosti v chránených územiach Slovenska. Zjednodušil sa aj obsah žiadosti o náhradu škody (napríklad povinnou prílohou žiadosti už nie je doklad o vlastníckom práve k majetku - zvieraťu, na ktorom bola spôsobená škoda, ani potvrdenie veterinárneho lekára o príčine úhynu zvieraťa v majetku poškodeného). Cieľom týchto zmien je odbúrať administratívnu záťaž a zefektívniť poskytovanie týchto náhrad.

MŽP SR aktívne presadzuje, aby Slovensko v maximálnej miere využilo v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2021 až 2027 finančné prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat, vrátane príspevkov na preventívne opatrenia. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ umožňuje financovať preventívne opatrenia, ako oplotenie alebo strážne psy. Refundovať sa môžu aj náklady na výcvik a chov strážnych psov a na ich veterinárnu starostlivosť. Priame aj nepriame náklady sa môžu uhradiť až do výšky 100 %.

Podľa Štátnej ochrany prírody SR je odhad populácie vlka dravého na Slovensku 400 až 600 jedincov (jarný a jesenný odhad). V najbližších týždňoch budú k dispozícii oficiálne výsledky posledného genetického prieskumu, ktoré vyhodnocuje Karlova Univerzita v Prahe. Súčasťou správy budú aj údaje o populácii rysa ostrovida a medveďa hnedého.