hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj predstavil návrhy zonácií v troch národných parkoch Slovenska

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v reforme ochrany prírody, ktorá zabezpečí starostlivosť o najcennejšie územia národných parkov a zároveň zvýši atraktívnosť týchto území, podporí regionálny rozvoj a prírodný turizmus. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti predstavil návrhy zonácie pre Národný park Slovenský kras, Národný park Poloniny a Národný park Veľká Fatra. Ambíciou MŽP SR je predložiť nariadenia, ktorým sa vyhlasujú zonácie národných parkov na rokovanie vlády v prvej polovici budúceho roka.

Návrhy zonácií 3 národných parkov zvyšujú ochranu prírody na štátnych pozemkoch. Na súkromných pozemkoch ostáva zachovaný súčasný stav, alebo môže dôjsť k sprísneniu podmienok iba na základe súhlasu vlastníkov. Rovnako môžu návštevníci národných parkov využívať územie na turistiku, či rekreáciu. Navyše, vďaka rozvoju mäkkých foriem turizmu sa očakáva sprístupnenie nových atrakcií a turistických chodníkov. Návrhy zonácií budú prerokované na okresných úradoch so všetkými dotknutými subjektami, vrátane súkromných vlastníkov, či zástupcov dotknutých samospráv. MŽP SR neskôr predloží návrhy zonácií do legislatívneho procesu.

Podľa ministra Jána Budaja je cieľom zonácií stanoviť jasné pravidlá využívania národných parkov, ktoré zároveň podporia zachovanie prirodzených procesov, zabezpečia priaznivý stav ochrany chránených živočíchov a rastlín a zároveň vytvoria podmienky pre rozvoj prírodného turizmu. „Zonácie zvyšujú atraktívnosť územia, čo je dôležitý predpoklad rozvoja cestovného ruchu. Jasné pravidlá v národných parkoch prispejú k návratu mladých ľudí do regiónov, zvýšia kvalitu života v obciach okolo národných parkov, taktiež zvýšia dopyt po ubytovaní, lokálnych službách a súvisiacich produktoch,“ zdôraznil minister Budaj.

Na dôležitosť zaviesť jasné pravidlá na území národných parkov poukázal riaditeľ Správy NP Poloniny Miroslav Buraľ. „Zonácia Národného parku Poloniny v prvom rade zabezpečí ochranu lokality UNESCO Karpatské bukové pralesy, zabezpečí ochranu predovšetkým prírodných lesov v národnom parku, ktoré sa tu dodnes zachovali, určia sa jasné pravidlá pre hospodárenie v zónach a zároveň dôjde k rozvoju prírodného turizmu na území národného parku,“ dodal Buraľ.

Ako prvý prejde prerokovaním na okresnom úrade návrh zonácie Národného parku Slovenský kras s najväčším krasovým územím v strednej Európe. V najvyššom stupni ochrany sú v súčasnosti iba 4 % územia. Návrh zonácie počíta s rozšírením A zóny na 24 % územia, čo je približne na 30 % lesných pozemkov tohto územia s prevahou lúčnych porastov.

Národný park Poloniny na severovýchode Slovenska má v 5. stupni ochrany aktuálne 9 % územia, pričom návrh zonácie počíta s rozšírením na 46 % územia národného parku. Cieľom je zabezpečiť náležitú ochranu predovšetkým lesov svetového dedičstva UNESCO. Návrh zonácie počíta so špecifickou zónou vyhradenou pre zásobovanie miestnych obyvateľov palivovým drevom v rámci nižších stupňov ochrany.
V Národnom parku Veľká Fatra je dnes v 5. stupni ochrany 19,48 % územia. Navrhovaná zonácia predpokladá najprísnejšiu A zónu na výmere 41,55 % územia, pričom do 10-tich rokov by sa mala rozšíriť na viac ako 50 % územia národného parku.