hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR na výsledky kontroly NKÚ zameranej na riešenie envirozáťaží

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) oceňuje prácu Najvyššieho kontrolného úradu, zameranú na environmentálne záťaže, ktoré boli definované v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021. MŽP SR od volieb 2020 vyzdvihlo naliehavosť systémového riešenia environmentálnych záťaží, krízy ale bránili využiť všetky finančné zdroje Operačného programu Kvalita životného prostredia, nieto čerpať ich zo štátneho rozpočtu SR.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja si Slovensko nesie z minulosti dedičstvo environmentálne nezodpovedných aktivít priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré znečisťujú prostredie.

MŽP SR sa stotožňuje s tvrdeniami NKÚ, že procesy, ktoré súvisia s odstraňovaním envirozáťaží, sú zdĺhavé a sanácie napredujú pomaly. Základným predpokladom na odstránenie envirozáťaže je určenie povinnej osoby. Ide o konanie, ktoré vedie príslušný okresný úrad (v pôsobnosti MV SR). MŽP SR v súčasnosti neriadi okresné úrady, ani oddelenia životného prostredia. Tento problém potvrdzuje aj správa NKÚ, ktorá konštatuje, že MŽP SR chýba manažérska kontrola nad okresnými úradmi.

Opakujú sa tak protichodné rozhodnutia okresných úradov v sídle kraja, ktoré sa dostávajú do rozporu s metodickými usmerneniami MŽP SR, respektíve dochádza ku nesprávnym výkladom zákonov a vyhlášok, ku dlhým lehotám rozhodnutí, alebo ku technickým a materiálnym nedostatkom, ku nadmernej kumulácii agendy v jednotlivých úradníkoch. MŽP SR v tejto súvislosti presadzuje presun odborov starostlivosti o životné prostredie z okresných úradov v pôsobnosti rezortu vnútra na ministerstvo životného prostredia.

MŽP SR po roku 2020 odmietlo dovtedajšie praktiky, kedy sa nezriedka udiali netransparentné verejné obstarávania na sanáciu niektorých envirozáťaží, alebo boli zvolené chybné odborné postupy. Takýmto príkladom sú napríklad gudrónové jamy v Predajnej, alebo toxická skládka v bratislavskej Vrakuni.

MŽP SR zrušilo verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám v Predajnej za takmer 40 mil. eur kvôli diskriminačne nastaveným podmienkam súťaže a aj kvôli chýbajúcemu geologickému prieskumu. Envirorezort prostredníctvom vodohospodárov zabezpečuje pravidelné obhliadky stavu hrádzí a merania úrovne hladiny v nádržiach na vodočetných latách. Vykonávajú sa tiež pravidelné merania hladín vo vrtoch do telesa a podložia hrádze. V súčinnosti s SHMÚ sa v tejto lokalite priebežne merajú zrážky a teploty. Na lokalite prebieha geologický prieskum, ktorý realizuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Na základe výsledkov prieskumu MŽP SR pripraví podklady k novému verejnému obstarávaniu,bez diskriminačných podmienok.

MŽP SR pod vedením Jána Budaja „zdedilo“ aj projekt enkapsulácie vrakunskej skládky, spočívajúci v odizolovaní nebezpečného odpadu od okolia podzemnou tesniacou stenou a povrchovou tesniacou vrstvou. Projekt za desiatky miliónov eur predstavoval veľmi drahé, ale iba dočasné riešenie. MŽP SR však v konečnom dôsledku nebránilo realizácii projektu. Tú zabrzdili najmä zdĺhavé procesy, ktoré MŽP SR nemalo vo svojich rukách, a to najmä majetkovoprávne usporiadanie prístupu MŽP SR na predmetné pozemky. Predošlé vedenie ministerstva nepripravilo výkup pozemkov, a nezabezpečilo ani právny vzťah ku pozemkom, na ktorých sa mala realizovať sanácia envirozáťaže. Napriek mnohým rokovaniam a snahe MŽP SR o dosiahnutie konsenzu, niektorí vlastníci neustúpili zo svojich požiadaviek na výšku odplaty za pozemky. Bez právneho vzťahu k predmetným pozemkom nebolo možné zrealizovať potrebné stavebné práce. Viacerí vlastníci napadli rozhodnutia o vyvlastnení a dokonca niektorí podali žaloby na Krajský súd v Bratislave proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava (OÚ BA) vo veci vydaného stavebného povolenia. Navyše, vyvlastnenie spočívalo iba v obmedzení vlastníckych práv na nájom , platený iba krátku dobu (do 30. júna 2023). V rozsahu tohoto termínu nebolo možné projekt realizovať.

MŽP SR pripravuje návrh ďalšieho postupu sanácie vrakunskej envirozáťaže, pričom riešenie vrakunskej skládky diskutuje so širším spektrom aj medzinárodných odborníkov a špecialistov z odborov geotechnika, hydrogeológia, geochémia, pozemné stavby či geofyzika.

MŽP SR aktuálne dokončilo proces verejného obstarávania v 3 lokalitách: Bratislava – Ružinov: Čierny les, Žiar nad Hronom: stará skládka priemyselných odpadov a Rimavská Sobota: areál po bývalej sovietskej armáde. MŽP SR pripravuje verejné obstarávanie na sanáciu envirozáťaží v Starej Turej, Novej Dedine a Čelovciach. MŽP SR predloží tiež na rokovanie vlády SR materiál na určenie príslušného ministerstva na sanáciu ďalších 5-tich lokalít. Medzi nimi bude aj riešenie desaťročia zanedbaných škodlivých envirozáťaží a skládok v Chemku Strážske.

Štátny program environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027 odhaduje celkové finančné výdavky na riešenie envirozáťaží na 1,1 mld, eur, celkový objem potrebných finančných prostriedkov však bude násobne vyšší. Zdroje financovania, kryté predovšetkým z fondov EÚ, pokrývajú iba približne 1/5 uvedeného odhadu, cca 240 mil. eur. Štát a ďalšie vlády budú musieť v tejto súvislosti poskytnúť väčšiu finančnú pomoc pri odstraňovaní environmentálnych záťaží.