hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nová výzva v rámci OP KŽP na podporu investícií a na prispôsobovanie sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vyhlásiť v poradí už 54. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Výzva bude zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 600-tisíc eur.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy budú subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. Výstupom hlavnej aktivity musia byť socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov. Vyššie uvedené výstupy budú vytvárať metodický rámec pre realizáciu adaptačných opatrení zohľadňujúcich neistoty budúceho vývoja zmeny klímy.

Pôjde o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia predkladať ministerstvu kedykoľvek až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk.