hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bernský dohovor oslavuje 40. výročie svojho vzniku

Dnes, 19. septembra 2019, má prvý medzinárodný dohovor zameraný na ochranu voľne žijúcich rastlín a živočíchov štyridsať rokov. Podľa tohto princípu vznikli aj predpisy EÚ ochrany prírody – smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Sekretariát Bernského dohovoru pripravil kampaň, kde zviditeľňuje jeho najvýznamnejšie úspechy. Od pomoci na záchranu posledných leopardov na Kaukaze, po elimináciu inváznych druhov rastlín a živočíchov, ale aj zapojenia občanov do starostlivosti o životné prostredie. Slogan kampane – Zdravá príroda pre zdravých Európanov, zdôrazňuje význam prírody pre život celého ľudstva. Slovenská republika je zmluvnou stranou Bernského dohovoru od roku 1997 a aktuálne predsedá jeho Byru.

Kampaň ponúka symbolicky 40 inšpirácií pre lepšiu ochrany prírody. Ide o iniciatívu na nulovú toleranciu voči vtáčej kriminalite, ochranu a zviditeľnenie chránených území, ktorým bol udelený Európsky diplom, zachovanie ohrozených druhov a miest, kde žijú napríklad morské korytnačky, či prinavrátenie ďalších druhov do voľnej prírody ako napr. zubra európskeho. Kódexy dobrej praxe a odporúčania napomáhajú inštitúciám i jednotlivcom riešiť konkrétne otázky, napr. invázne nepôvodné druhy a cestovný ruch, či lesné hospodárenie. Všetky príklady je možné nájsť na webovej stránke www.bernconvention40years.com.

Bernský dohovor podpísalo 51 zmluvných strán, vrátane Európskej únie a 4 afrických štátov, kde majú domov viaceré sťahovavé druhy. Má 4 hlavné piliere – ochrana biologickej rozmanitosti, environmentálne výzvy, zvyšovanie povedomia a aktívnej účasti občanov v ochrane prírodného dedičstva a ochrana prírodných biotopov. Výnimočným príkladom je ekologická sústava Emerald Network, do ktorej bolo doposiaľ začlenených vyše 3 200 lokalít z 15 štátov – zmluvných strán Bernského dohovoru mimo EÚ. Práve sústava Emerald dopĺňa európsku sústavu chránených území Natura 2000, ktorú vytvárajú členské štáty EÚ.
Za svoju vyše 40-ročnú aktivitu Bernský dohovor spojil kolektívnu snahu vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a občanov na ochranu prírodného dedičstva. Do budúcnosti má cieľ prispieť k riešeniu výziev na trvalo udržateľné využívanie našej planéty.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Bernského dohovoru od roku 1997, ale už od roku 1993 sa zúčastňovala práce skupín expertov pre vybrané odborné otázky. Aktívna je napríklad v skupine pre invázne nepôvodné druhy, v skupine expertov pre ochranu vtáctva a elimináciu tzv. vtáčej kriminality (zámerné usmrcovanie či otravy voľne žijúcich druhov vtákov), ako aj v skupine expertov pre zmenu klímy a biologickú diverzitu. Bernský dohovor Slovenskej republike, rovnako ako ďalším krajinám, pomohol zapojiť sa do medzinárodného diania v ochrane prírody a pripraviť sa na témy, ktoré sme neskôr riešili už ako členský štát EÚ. Medzi 74 lokalít z 29 krajín, ktorým bol zapožičaný Európsky diplom Rady Európy pre chránené územia, patria aj 2 chránené územia zo Slovenska. Je to Národný park Poloniny a Národná prírodná rezervácia Dobročský prales.

Viac informácií o Bernskom dohovore nájdete na https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/bernsky-dohovor/.