hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Budapešti sa stretli odborníci na vodné hospodárstvo

V dňoch 4. a 5. novembra 2019 sa v Budapešti uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru pre oblasť kvality vôd Stratégie Európskej únie pre dunajský región. Cieľom bolo prerokovať pripravovanú revíziu Akčného plánu k dunajskej stratégii. Slovenská republika je spoločne s Maďarskom koordinátorom prioritnej oblasti 4 - Kvalita vôd. Za envirorezort delegáciu viedol generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR Vladimír Novák.

Slovensko je aktívnym členom Stratégie EÚ pre dunajský región – jednej s makro-regionálnych stratégií pre hospodársky, sociálny a udržateľný rozvoj v európskom priestore. Riadiaci výbor sa zaoberal aktuálnym stavom procesu revízie akčného plánu stratégie. Medzi hlavné ciele, ktoré by mali byť z pohľadu Slovenska zapracované do nového akčného plánu, možno zaradiť napríklad rozvoj modernej dopravnej infraštruktúry, efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie či zvyšovanie energetickej účinnosti. Schválenie tejto revízie sa očakáva počas chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ začiatkom roku 2020.

Množstvo projektov a iniciatív zastrešovaných prioritnou oblasťou 4 – Kvalita vôd zdôrazňuje výnimočné postavenie ochrany a využitia vôd predovšetkým v povodí Dunaja. Rezortné organizácie ministerstva životného prostredia – napríklad Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav alebo Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. sa podieľali na projektoch s regionálnym významnom – napr. JoinTisza (integrované vodné plánovanie), DriDanube (monitoring sucha) a Danube Floodplain (nástroje povodňového manažmentu). Tieto projekty boli podporené finančným nástrojom EU Interreg Danube Transnational Program.

Európska dunajská stratégia obsahuje 12 prioritných oblastí a Slovensko koordinuje okrem oblasti Kvalita vôd aj oblasť Výskum a vzdelávanie. Stratégia zároveň vytvára priestor na spoluprácu krajín, ktoré sa nachádzajú v dunajskom priestore, aby prijímali opatrenia zamerané na účinnejšiu ochranu najdlhšej európskej rieky.