hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu ďalších envirozáťaží

Vláda SR na dnešnom rokovaní rozhodla, že ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu troch nových environmentálnych záťaží. Konkrétne sa jedná o dve skládky priemyselných odpadov v Trnovci nad Váhom a Žiari nad Hronom, ako aj areál po sovietskej armáde v Rimavskej Sobote. Vláda zároveň rozhodla, že o sanáciu bývalého cukrovaru v Pohronskom Ruskove, bývalého skladu pohonných hmôt Hámričky v Trstenej a areálu podniku JAS v Bardejove sa postará rezort hospodárstva. Na odstránenie všetkých šiestich záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo je na účel odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku z operačného programu vyčlenených 180 miliónov eur.

„Pôvodca týchto envirozáťaží zanikol alebo nebolo možné určiť zodpovednú osobu. Zodpovednosť preto prevezme my a podobne ako pri ostatných envirozáťažiach, ktoré riešime, vyvinieme maximálne úsilie, aby sme toto neželané dedičstvo minulosti čím skôr odstránili,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Rezorty životného prostredia a hospodárstva sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

Podľa Registra environmentálnych záťaží je ich na Slovensku potvrdených 313. V rôznom štádiu rozpracovanosti je v súčasnosti celkovo 158 lokalít. Ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu prevzalo zodpovednosť za odstránenie 51 záťaží. Nachádzajú sa najmä v areáloch priemyselných alebo poľnohospodárskych podnikov. K únikom nebezpečných látok dochádzalo aj na nekontrolovaných skládkach nebezpečných odpadov či v nezabezpečených skladoch pesticídov. Znečistenie v minulosti spôsobila armáda i ťažba nerastov.