hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Za posledné obdobie na Slovensku pribudlo cez 1260 hektárov bezzásahového územia

Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, bolo doručených celkovo viac ako 30 podnetov na obmedzenie alebo úplný zákaz lesohospodárskych činností v územiach s prirodzeným výskytom hlucháňa hôrneho. Ich úradníci vydali k dnešnému dňu 10 rozhodnutí, ktoré už nadobudli právoplatnosť, a vďaka ktorým je zabezpečená účinná ochrana tohto ikonického druhu slovenských lesov na rozlohe viac ako 2 860 hektárov. Vyplýva to z kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú ministerstvo odštartovalo na pokyn podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa začiatkom tohto roka.

„Budem iniciovať stretnutie s ministerkou vnútra, s cieľom prediskutovať ako spoločne dokážeme spružniť fungovanie okresných úradov v tejto oblasti,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Na Slovensku za posledné obdobie v súvislosti s ochranou hlucháňa hôrneho pribudlo presne 1262 hektárov bezzásahového územia a 1598 hektárov s aktívnym manažmentom, teda obhospodarovaním prispôsobeným potrebám tohto vzácneho druhu. Bezzásahové územia boli určené napríklad na Muránskej planine, v TANAPe alebo v Kremnických vrchoch.

Dospieť k dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov nie je vždy jednoduché. Na druhej strane, okresné úrady mali dostatočný časový priestor, aby sa na situáciu zodpovedne pripravili. Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 až 2022 schválil envirorezort v apríli 2018. Ministerstvo životného prostredia však ešte v predstihu, v marci a v decembri 2017, zaslalo okresným úradom usmernenia, ako postupovať pri zabezpečení účinnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.

Pre ministerstvo životného prostredia je ochrana najcennejších území Slovenska, kde majú svoj domov najvzácnejšie druhy rastlín a živočíchov, prioritou. Za posledné tri roky zelený rezort prijal viacero konkrétnych opatrení na pomoc ohrozeným druhom a biotopom. V roku 2018 bol okrem Programu záchrany hlucháňa hôrneho schválený aj ďalší dôležitý dokument – Program záchrany tetrova hoľniaka na roky 2018 – 2022. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. A v prvom polroku tohto roku poputuje na vládu ďalších 5 takýchto programov. Prínosom dokumentov je stanovenie cieľov a opatrení pre jednotlivé druhy, ako aj schválenie finančných prostriedkov na ich realizáciu.

Z dielne ministerstva životného prostredia je aj Envirostratégia 2030, ktorú vo februári 2019 schválila vláda SR. Celá vláda si uložila za ciel dosiahnuť, aby do roku 2025 bola polovica územia každého národného parku bezzásahová. Ten istý zámer obsahuje aj novela zákona o ochrane prírody, ktorá navyše zakazuje plošné výruby v národných parkoch a akékoľvek výruby len zo súhlasom štátnych ochranárov. Uvedenú novelu v stredu schválila vláda.