hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament ústavnou väčšinou schválil dôležité zmeny, ktoré pomôžu životnému prostrediu i zdraviu ľudí

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili nový zákon, ktorý komplexne rieši problematiku šírenia inváznych nepôvodných druhov. Plénom prešla aj novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorej cieľom je znižovanie množstva nebezpečných látok v odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Za nový zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov zahlasovalo v parlamente 96 zákonodarcov. Boj s inváznymi druhmi, medzi ktoré patrí napríklad ambrózia palinolistá, boľševník obrovský, zlatobyľ kanadská, ale aj pajaseň žliazkatý či javorovec jaseňolistý, je časovo i finančne veľmi náročný. „Som preto veľmi rád, že parlamentom dnes prešla nová legislatíva, ktorá na jednom mieste a v ucelenej forme rieši problematiku týchto nepôvodných druhov a stanovuje kompetencie s cieľom obmedziť ich ďalšie šírenie vo voľnej prírode, ako aj dovoz alebo vývoz z iných krajín,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Nová legislatíva kladie dôraz na prevenciu, teda zabránenie zavlečeniu a rozšíreniu nových inváznych druhov na Slovensku. Odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu je povinný vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, prípadne užívateľ rybárskeho alebo poľovného revíru. Za nedodržanie tejto povinnosti hrozia sankcie, právnickej osobe až do výšky 15 000 eur a fyzickej osobe až do výšky 900 eur. Po novom invázne nepôvodné druhy bude môcť odstraňovať aj Štátna ochrana prírody SR alebo ňou poverená osoba. Pri tejto činnosti budú oprávnení vstupovať aj na cudzí pozemok po predchádzajúcom oznámení.

Schválením novely zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach poslanci parlamentu zabezpečili úplnú transpozíciu európskej smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Smernica napomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Práve znížením množstva nebezpečných látok v elektronických zariadeniach sa podporuje opätovné použitie výrobkov a recykláciu použitých materiálov, a tým aj obehové hospodárstvo. Novú legislatívu podporilo 138 poslancov parlamentu.