hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nový zákon o EIA zníži administratívnu záťaž a sprehľadní pravidlá

Ministerstvo životného prostredia SR predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten sľubuje odstrániť nedostatky, ktoré ukázala aplikačná prax.

Návrh zeleného rezortu vypracovala pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva a externých odborníkov, pričom sa konzultácií zúčastnili i vybrané dotknuté rezorty. Hlavným cieľom nového zákona bolo nastaviť pravidlá tak, aby sa posudzovanie uskutočnilo za plného súladu s medzinárodnými predpismi, v dostatočnej kvalite a za efektívnej účasti verejnosti. Nový zákon zachová transparentnosť a otvorenosť procesu posudzovania. Navyše jasne stanovuje pravidlá všetkým účastníkom - kedy a ako sa zapojiť do posudzovania, aby ich postoj bol v maximálne možnej miere rešpektovaný.

Návrh, ku ktorému sa teraz môžu vyjadriť ostatné rezorty, sprehľadňuje pravidlá a postupy vo všetkých konaniach, odstraňuje nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a zjednodušuje spoluprácu jednotlivých subjektov, aby sa predchádzalo duplicitným úkonom. Za týmto cieľom dôjde k zvyšovaniu požiadaviek na predkladanú dokumentáciu, ako i odbornosť stanovísk a skracovaniu platností výstupov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Jeho úlohou je účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov.