hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na boj s biologicky rozložiteľným odpadom pôjde ďalších 15 miliónov eur z fondov EÚ

Vytvoriť nové kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, jedální, reštaurácií, či obchodu a znižovať tak jeho skládkovanie. To je cieľom v poradí už 51. výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú dnes 24. júla 2019 vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvu sú fyzické a právnické osoby podľa Obchodného zákonníka oprávnené na podnikanie. Pomoc bude poskytnutá na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc, teda zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.
Ide o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk.

Boj proti komunálnemu odpadu, vrátane toho biologicky rozložiteľného, patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 55 percent. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 36 %.

Envirorezort už v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporil celkovo 272 žiadostí v oblasti odpadového hospodárstva za viac ako 158 mil. eur. Na zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, to znamená na budovanie kompostární biologicky rozložiteľného odpadu, zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu alebo recykláciu nebezpečných a ostatných odpadov bolo zameraných 55 žiadostí v sume 64,8 mil. eur. Zároveň ministerstvo už v oblasti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporilo 254 žiadostí na nákup kompostérov v sume 33 mil. eur.