hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čerpanie európskych fondov má v envirorezorte stúpajúcu tendenciu

Ministerstvo životného prostredia SR si úspešne plní svoju úlohu pri čerpaní eurofondov. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020 už bolo vyhlásených 49 výziev a viacero písomných vyzvaní za viac ako 3 miliardy eur. Zazmluvnených je v súčasnosti 1 291 projektov za 1,58 miliardy eur, čo predstavuje viac ako 50 percent z celkovej alokácie operačného programu. Na vyhlasovaní ďalších výziev a podpore projektov, ktoré pomôžu životnému prostrediu, ako aj kvalite života ľudí na Slovensku, envirorezort systematicky pracuje.

„Efektívne a transparentné čerpanie európskych fondov nám pomáha vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi Slovenska a vyspelými krajinami Európy. Každý z nás si zaslúži dýchať čistejší vzduch, mať zabezpečený prístup k nezávadnej pitnej vode či prírodu bez odpadkov. A práve predkladanie kvalitných projektov a ich úspešná realizácia nám tieto úlohy napomáhajú plniť,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Do dnešného dňa bolo v rámci OP KŽP riadne ukončených 190 projektov, pričom v procese implementácie je ďalších 1101 projektov. Vyčerpaných bolo 505,684 miliónov eur zo zdrojov EÚ, z toho 330,294 miliónov eur za Kohézny fond a 175,393 miliónov eur za Európsky fond regionálneho rozvoja. Rezort životného prostredia tak v plnej miere vyčerpal zdroje z fondov EÚ v sume takmer 443 miliónov eur. Tie boli pridelené v OP KŽP ako rozpočtový záväzok na rok 2014 aj na rok 2015, ktorý bolo potrebné dočerpať do 3 rokov, t.j. do konca roka 2018. Napreduje najmä čerpanie zdrojov Kohézneho fondu. Prostriedky z neho smerujú na podporu projektov environmentálnej infraštruktúry, na ktoré vyhlasuje výzvy priamo ministerstvo životného prostredia. Na proces implementácie projektov a tempo čerpania dôsledne dohliada Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá ako sprostredkovateľský orgán aktívne komunikuje s prijímateľmi. Vďaka tomu sa už začali čerpať prostriedky Kohézneho fondu zo záväzku roka 2016.

V tomto roku je plánované vyhlásenie ďalších výziev. Zamerané budú najmä na oblasť podpory energetickej efektívnosti a rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom, ako aj na oblasť odpadového hospodárstva. Envirorezort v tomto roku plánuje aj revíziu operačného programu, v rámci ktorej chce v domácnostiach finančne podporiť výmenu starých kotlov na tuhé palivo alebo biomasu za ekologickejšie – plynové kondenzačné kotly. Túto revíziu musí ešte schváliť Európska komisia.
Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk alebo priamo na webe operačného programu www.op-kzp.sk.

Celková alokácia OP KŽP predstavuje cca 3,1 miliardy eur. Program sa zameriava najmä na udržateľné a efektívne využívane prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Program je rozdelený do piatich prioritných osí. Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom podieľajú aj sprostredkovateľské orgány – Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra.