hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort prostredníctvom eurofondov podporí vytrieďovanie komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási už v poradí 58. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. Podporené bude dodanie a výstavba samotnej technológie, najmä triediacich dopravníkov, drvičov, sít, lisov, triedičov a taktiež vybudovanie zázemia pre danú technológiu. Celkovo je vo výzve na to určených 6 miliónov eur.

Predmetom podpory môžu byť zariadenia (technológie) na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ktoré odpad mechanicky upravia, napr. drvením, následne roztriedia pomocou sít, separátorov či odlučovačov. Dôležité je, aby bolo možné zo zmesového komunálneho odpadu vytriediť zložky, ktoré je možné ďalej recyklovať (napr. kovy alebo sklo), aby sa minimalizovalo množstvo a objem odpadov zneškodňovaných skládkovaním a zabezpečilo sa spracovanie vytriedenej biologickej zložky.

Výzva je určená pre samosprávy, teda obce, nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, neziskové organizácie alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce. Potenciálni žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od 12. decembra 2019. Bližšie informácie o výzve, vrátane podrobných podmienok poskytnutia pomoci sú dostupné na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.