hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Podporíme výmenu starých kotlov v domácnostiach za ekologické

Vláda SR dnes schválila Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Po schválení navrhovanej zmeny Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán OP KŽP, bude môcť vyhlásiť výzvu na výmenu zastaraných vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za kotly na zemný plyn. Okrem toho presunom financií medzi jednotlivými prioritnými osami budeme môcť financovať vo väčšom objeme odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach a sanovať viac environmentálnych záťaží.

„Zmeny v operačnom programe pomôžu Slovensku zlepšiť kvalitu ovzdušia, posilniť ochranu vôd, zefektívniť sanáciu environmentálnych záťaží a tým aj plniť záväzky a právne predpisy Európskej únie. Obzvlášť ma teší, že budeme môcť finančne podporiť výmenu starých kotlov v domácnostiach za nové ekologické,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

V kvalite ovzdušia má Slovensko dlhodobo problém s prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM (PM10 a PM2,5). V značnej miere sa na tom vo vykurovacom období podieľajú práve domácnosti vykurované kotlami na pevné palivo. Doteraz sa z OP KŽP finančne podporovali projekty výmeny kotlov vo verejných budovách a aktuálne sme zmenou OP KŽP túto možnosť rozšírili aj na domácnosti. Tie si budú môcť za poskytnutú dotáciu zakúpiť nové ekologické vykurovacie zariadenia na zemný plyn. Cieľom je znížiť limitné hodnoty pre prachové častice a zvýšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku. Na jeseň by sme chceli vyhlásiť výzvu na tzv. kotlíkovú dotáciu, pričom na tento účel by sa vyčlenilo cca 30 miliónov eur.

V rámci zmeny OP KŽP dôjde aj k presunu zdrojov EÚ z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 vo výške 30,9 mil. EUR, ktoré sa usporili pri verejných obstarávaniach. Finančné prostriedky budú smerovať do posilnenia podpory dvoch oblastí. Prvou je odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, ako aj monitorovanie vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach s významnými zdrojmi podzemných vôd. Finančné prostriedky budú využité na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach na Žitnom ostrove a tým sa zabezpečí účinnejšia ochrana našej najväčšej zásobárne pitnej vody. Druhou oblasťou je navýšenie prostriedkov, ktoré slúžia na sanáciu environmentálnych záťaží. Keďže odstraňovanie environmentálnych záťaží je finančne náročné, navýšenie prostriedkov zefektívni celý proces.

Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia už bol schválený členmi monitorovacieho výboru. Po dnešnom schválení materiálu vládou SR, musí návrh zmeny operačného programu schváliť ešte Európska komisia, ktorá má na to 3 mesiace od oficiálneho predloženia návrhu. Ten ministerstvo predložilo v predstihu a to 28. februára 2019.