hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Znevýhodnenie skládkovania či zvýšená ochrana chovu vzácnych živočíchov. Parlament podporil zákony z dielne envirorezortu

Poslanci Národnej rady SR zahlasovali hneď za niekoľko zákonov, ktoré zvýšia ochranu životného prostredia na Slovensku. Ide o protiskládkový balíček a novelu zákona CITES.

Protiskládkový balíček obsahuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov (podporilo 104 poslancov) a novelu zákona o odpadoch (podporilo 105 poslancov).

Plánované zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň nastavuje mechanizmus prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko.

"Účelom zvýšenia poplatkov za skládkovanie nie je vyberať od občanov viac peňazí, ale finančne znevýhodniť skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva," dodal minister Sólymos.

Cieľom novely zákona o odpadoch je zas zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky odpadov. Prísnejšie pravidlá dostane prevádzkovanie i uzatváranie skládok odpadov, či dôjde k zjednoteniu postupu štátnej správy vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu. Prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici. Zároveň bude môcť tieto finančné prostriedky z účelovej finančnej rezervy čerpať len na základe písomného súhlasu resp. potvrdenia MŽP SR.

V neposlednom rade až 133 poslancov podporilo i novelu zákona CITES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Novela zákona CITES zavádza opatrenia, ktoré majú zabezpečiť adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich vybrané druhy mačkovitých šeliem v zajatí – najmä levov a tigrov. A to najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s cieľom zabrániť nezákonnému obchodu s nimi.

Novela predstavuje i zníženie administratívnej záťaže, keďže ruší napríklad vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov (rôznych druhov dravcov, sov, papagájov či vybraných druhov suchozemských korytnačiek) prostredníctvom okresných úradov.