hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/021442/Val

 

Dňa 06.04.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 18.03.2020, ktorých obhospodarovateľom je MEERKS, a.s., Košice, v nasledovnom rozsahu:


JPRL – 812c
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 126 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

JPRL – 871b_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 125 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.