hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZC-OSZP-2020/000702

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/000702

 

Vec

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 26.05.2020 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti od FO týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru novostavby rodinného domu s príslušenstvom v k.ú. Dolné Hámre, okres Žarnovica.

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na pozemku C-KN č. 1181/3, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako druh pozemku – trvalý trávny porast.

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu - Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000: 6510). Na uvedenej lokalite zároveň platí podľa § 18 zákona o ochrane prírody a krajiny 2. stupeň ochrany prírody, nakoľko sa jedná o územie Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 

Žiadosť doručená dňa: 22.05.2020