hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TT-OSZP3-2020/022638

Vec:
Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 22.05.2020 bolo začaté správne konanie vo veci: „žiadosti o umiestnenie prenosného zariadenia - chemické WC“ od Štefana Ježa, A. Žarnova 3, 917 02 Trnava, na pozemku s p. č.: 5309/9 v k. ú. Buková v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: 29.05.2020.