hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TT-OSZP3-2020/016664

 

Vec: Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 27. 02. 2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

· Vydanie súhlasu na výrub drevín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na pozemku parc. č. 199/42 v kat. území Jarná; žiadateľ: p. Jaroslav Tešsenyi.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: 09. 03. 2020.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.