hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SI-OSZP-2020/000432

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 31.03.2020 začalo správne konanie vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona 1 ks dreviny – orech na pozemku parcelné číslo 1148/1 reg. C k.ú. Prietržka.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.