hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000300-002

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje v súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznámenie o plánovanom výrube drevín doručené 06. 03. 2020 od oznamovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, identifikačné číslo 31 364 501.

Dôvodom výrubu drevín je povinnosť výrubu vyplývajúca uvedenému subjektu z § 4 odseku 3 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 81 odseku 2 písmeno m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 47 odseku 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.