hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000712-002

 

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000712-002

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatí správneho konania, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bola 28. 09. 2020 doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, rastúcich mimo zastavaného územia obce Kokava nad Rimavicou, v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, na pozemku parcely registra CKN č. 7400/277, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Veroniky Obročníkovej, Čajkovského 14, 984 01 Lučenec a Rimavicou a pozemku parcely registra CKN č. 7400/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája č.1, 985 05 Kokava nad Rimavicou.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame v určenej lehote od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní.