hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LC-OSZP-2021/002099 oznámenie

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) v nadväznosti na § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny od oznamovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica,Partizánska cesta 68, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047,ako správcu vodného toku pre celkom 47 ks drevín a 300 m2 krovín v druhovom zložení 10 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa) s priemermi kmeňov 1 x 10 cm, 1 x 12 cm, 1 x 16 cm, 1 x 18 cm, 2 x 19 cm, 1 x 20 cm, 1 x 21 cm, 1 x 25 cm a 1 x 31 cm, pre 25 ks topoľ osikový (Populus tremula) s priemermi kmeňov 1 x 10 cm, 1 x 12 cm, 1 x 14 cm, 1 x 16 cm, 2 x 17 cm, 3 x 18 cm, 1 x 19 cm, 1 x 21 cm, 2 x 22 cm, 2 x 23 cm, 1 x 25 cm, 1 x 26 cm, 1 x 29 cm, 2 x 30 cm, 1 x 31 cm, 1 x 32 cm, 1 x 35 cm a 2 x 40 cm, pre 11 ks hrab obyčajný (Carpinus betulus) s priemermi kmeňov 4 x 10 cm, 1 x 12 cm, 2 x 13 cm, 1 x 14 cm, 1 x 16 cm, 1 x 17 cm, 1 x 20 cm a pre 1 ks breza previsnutá (Betula pubescens) s priemerom kmeňa 24 cm rastúce pri rigole cesty k VN Ružiná v k.ú. Divín na parcelách KN-C č. 1626/1 a 1626/23 z dôvodu čistenia odvodňovacieho rigolu a ich výrazného naklonenia nad cestnú komunikáciu k VN Ružiná s termínom realizácie výrubu cez mimovegetačné obdobie v priebehu roka 2021 a v nepriaznivých poveternostných podmienok bude dokončený v roku 2022.

Orgán ochrany prírody je podľa § 47 ods. 7 tretia veta zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny povinný zverejniť oznámenie o výrube na svojom webovom sídle a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.

V lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny koná orgán ochrany prírody v súlade s § 47 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) nevzťahuje na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.