hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000411

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 17.4.2020.


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000411
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj na ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení s veľkosťou stáda nad tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN – C:
Katastrálne územie DRÁŽOVCE na parcelách C-KN číslo :
- 1006/1, 1006/2, 1030, 1076, 1081, 1086, 1087, 1106, 1111, 1122, 1127/1, 1127/2, 1131, 1140, 1147, 1148, 1153, 1156, 1157, 1166, 1175, 1178/1, 1178/2, 1246/1, 1247, 1249, 1250,1251, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 558, 560, 562, 564, 568/1, 569/1, 569/2, 577/1, 579/1, 624, 630, 647, 658, 660, 712/1, 789, 790/1, 791/1, 796/1, 796/2, 803, 804, 805, 811, 818, 843, 866, 869, 875, 888/1, 888/2, 910, 935, 950, 958, 970.
Katastrálne územie LADZANY na parcelách C-KN číslo :
- 1200, 1257/2, 1257/3, 1274/2, 1560, 1640/1, 1640/2, 1693/1, 1724, 1793/1, 1793/2, 1874, 2361, 2363, 2389, 2408/1, 2408/2, 2409/1, 2409/2, 2410, 2417/3, 2418, 2419/2, 2419/3, 2476/1, 2522/1, 2558/1, 2558/2, 2561/1, 2561/2, 2600, 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2838/2, 2838/7, 2838/8, 2838/9, 2842/2, 2850/1, 2858/1, 2861, 2862, 2869, 2870, 2871/1, 2871/2, 2887/4, 2983/1, 3014, 3015, 3018, 3026, 3068, 3072/1, 3072/3, 3120, 3121/3, 3121/5, 3184, 3205, 3243, 3294/1, 3294/3, 3341, 3343/6, 3384, 3412, 3639, 3649/1, 3650/1, 3650/2, 3650/4, 3655/4, 3664/1, 3664/3, 3669/2, 3690, 3711/1, 3743, 3744/1, 483/1, 488, 729/1, 970.
Katastrálne územie SEBECHLEBY na parcelách C-KN číslo :
- 8041, 8050, 8810.