hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2024/016747-MB

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre právnickú osobu v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Slovenská Ľupča na parcelách KN-C 1998/3, 1998/13 v rozsahu 10 ks stromov z dôvodu revitalizácie areálu bývalého SOU Slovenská Ľupča.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2024/016747MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.