hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/018968/MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Hiadaľ na parcelách KN-C 798/1 (KN-E 857/2, 858/2) a v k. ú. Medzibrod KN-C 1339/1, 1190, 1335/2, 1232/1, 1232/4 (KN-E 836/16, 843/8, 843/9, 843/11, 675/51, 677/2, 624/4,). Jedná sa o výrub 58 ks stromov a 347 m2 krovitého porastu z dôvodu zabezpečenia dodávky pre odberateľov na vedení č. 308 v k. ú. Hiadeľ.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/018968/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.