hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/013157/MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Lučatín na parcelách KN-E 459, 476/2, 663, 682, 807/1 a v k.ú. Slovenská Ľupča na parcelách KN-E 459, 663, 682, 2395, 5110, 5147, KN-C 2678/1, 2678/2, 2682/8, 2682/30. Jedná sa o výrub drevín 13 ks vŕby bielej, 30 ks jelši lepkavej, 2 ks jelše sivej, 2 ks hraba obyčajného, 3 ks javora poľného, 2 ks topoľa osikového a 9 ks vŕby rakytovej z dôvodu realizácie stavby „Odstránenie havarijného stavu mosta ev.č. 2426-01, Moštenica“ .


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/013157/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.