hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/13870/KT

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu min. 61 ks stromov druhov lieska, lipa, hrab, čerešňa, baza, javor, vŕba, topoľ + náletových drevín, dotknuté pozemky ležiace mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 476/2, 807/1, 663, 459, 682, KN-C 656, 623-1, 655, 654, k. ú. Lučatín, KN-E 8-459, 682, 1-5147, 1-2395, 1-5110, 1-5147, 8-682, 8-759, 8-663, KN-C 2951, 2678/1. 2678/2, 2682/8, 2682/30, 2951, k. ú. Slovenská Ľupča. Žiadateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 13, Banská Bystrica. Dôvodom je vybudovanie dočasnej obchádzky okolo mostného objektu ev. č. 2426-01 na ceste /II/2426 Moštenica, ktorý je takom v havarijnom stave, že príslušný správny cestný orgán nariadil jeho odstránenie.