hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/11710/KT

Začatie správneho konania podľa § 4 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. vo veci zabezpečenia ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov a ich biotopov na území LC Slovenská Ľupča dielec 5356a, časť parcely KN-E 1-4109, k. ú. Slovenská Ľupča, ktoré je vo vlastníctve Obce Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča, a v užívaní OPL, s. r. o., Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča. Dôvodom je uplatnenie zákazu činnosti na území, ktoré má rovnaký charakter ako lesné biotopy v PR Šupín (biotop európskeho významu Ls5.4 Vápnomilné bukoví lesy, kód NATURA 9150). Žiadateľom je Štátna ochrana prírody SR, SCHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, Zvolen.