hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/024427/FS

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 1 ks stromu – druh: dub letný (Quercus Robur), na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 1687/248 (druh pozemku: záhrada), k. ú. Podlavice. Žiadateľom je Mgr. Jaroslava Laššáková, Bronzová 14203/18, 974 05 Banská Bystrica. Dôvodom k výrubu je zlý zdravotný stav predmetného stromu na výrub, ako aj to, že predmetný strom na výrub je v zlom zdravotnom stave a ohrozuje majetok susedných nehnuteľností.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo prostredníctvom centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica.