hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/032969-VIS

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Radvaň na parcelách KN C č. 4082/33 a KN C č. 3704/2. Jedná sa o výrub drevín v počte 36 ks rôzneho druhového zloženia (drieň obyčajný, slivka čerešňoplodá, javor poľný a javor mliečny) z dôvodu, že dreviny rastú v lokalite, ktorá je územným plánom mesta Banská Bystrica určená na výstavbu. Investor má pripravenú projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebné povolenie – inžinierske siete.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.