hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/021764

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 28 ods. 4 zákona na zásah do biotopu európskeho významu 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, nachádzajúceho sa na pozemkoch C-KN 1039/5, 1035/2, 1040, 1036/4, 1036/5, 1036/6 v k.ú. Banský Studenec“ v SKUEV 0266 Skalka, pre stavebníka p. Anna Ambrošová v zastúpení bonmil s.r.o., za účelom výstavby rekreačnej chaty.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.