hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/010103

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o povolenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona zasiahnuť do lesného porastu na lesných pozemkoch par. č. C-KN 1660/3, 1664/2, 1731, 1732/1, 1724, 1723/1, 1723/3, 1723/2, 2054/12, 1776/2, 1776/1, 1778/1, 1798, 1795/1, k.ú. Vígľaš a C-KN 7354/2 k.ú. Detva vo vlastníctve Slovenskej Republiky v správe štátneho podniku LESY SR.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.