hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/032274 PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona k povoleniu banskej činnosti – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Šiatorská Bukovinka podľa predloženého POPD na pozemku parc. KN-C č.2005/2 na obdobie rokov 2023 – do vydobytia zásob nad úrovňou 350 m.n.m.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.